Doterajšie pôsobenie

Vražda novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej , z 21.2. 2018, otriasla celou spoločnosťou a i nami, veď tento novinár s veľkým „N“ písal i o našich problémoch s neoprávnenými priamymi platbami za „obhospodarovanú“ pôdu, či nekalých praktikách v eurofondových výzvach..

Odvážni mladí ľudia a študenti z hnutia Za Slušné Slovensko prekonali strach pred štátnymi represáliami a zorganizovali radu protestov na celom území. Táto vlna obnovy spoločenskej zodpovednosti zasiahla aj jednu z najzraniteľnejších vrstiev, živiteľov národa, slovenských farmárov a poľnohospodárov. Po dlhé obdobie boli krivdy a bezprávia páchane na slovenských farmároch ignorované či dokonca utajované orgánmi činnými v trestnom konaní.

Prípady, kde tieto bezprávia a utláčanie osobami napojenými na vládnuce špičky alebo vplyvné finančné skupiny, končili na poliach v kaluži krvi, kde osamotení farmári museli brániť svoju úrodu holými rukami, či boli okrádaní o dotácie na ich vlastnú pôdu a o prístup na ňu, spomeňme napr. našich farmárov Mariána Mička a Juraja Béreša, obleteli nielen Slovensko, a vyvolali tiež pozornosť európskych médií a následne i Európskej komisie.

Aj samotná SIS informovala nášho prezidenta o desiatkach miliónov eur dotácií neoprávnene vyplácaných podvodným firmám, teda medializované prípady firmy „grófky“ Roškovej zďaleka neboli ojedinelým zlyhaním systému, skôr len ich typizovanou šablónou ich pôsobenia. Citujeme nášho prezidenta :

„Boli tam napísané prepojenia, kto, kde a s kým sa na týchto aktivitách podieľa. A výsledok? Nič. Ticho. Žiadne zatýkanie, žiadna masívna aktivita polície. Tí ľudia boli krytí štátnou mafiou, policajtmi, politikmi, ktorí úmyselne nič nevyšetrovali a zametali veci pod koberec. Museli byť krytí aj vedením polície, ktorá od Slovenskej informačnej služby tieto informácie dostávala.“

Po miestnych protestoch v Michalovciach, Košiciach i našej aktívnej účasti na protestoch Za slušné Slovensko, sme v Košiciach, dňa 26.4.2018 predložili ministerke pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, zoznam našich požiadaviek, nazvaných Košickou výzvou, ktorých jadro tvorili požiadavky poškodených farmárov Mička, Béreša, Kentoša a ďalších, ktoré koncipovali v Sobranciach, kde sa odštartovala celá táto iniciatíva.

farma

V rámci našich protestov v našom hlavnom meste, ktoré sa stretli s veľkou podporou verejnosti, médií ale i organizácií, ktoré nám poskytli zdarma stravu a ubytovanie, sme sformulovali najdôležitejšie body z tejto Košickej výzvy do podoby Memoranda o reforme poľnohospodárstva, ktoré však boli ochotné podpísať len opozičné parlamentné strany.

Ak si pozrieme niektoré pasáže aktuálneho programového vyhlásenia vlády, v sekciách Poľnohospodárska politika a Právny štát a legislatívny proces, tak je zrejmé, že naše požiadavky sú v súlade i s programovým vyhlásením vlády, a tak by ich mala urýchlene konečne realizovať.

Podporu našich požiadaviek, okrem médií a množstva našich občanov, sme pocítili hlavne zo strany Generálnej prokuratúry SR, ktorá nariadila desať prípadov trestno-právnych krívd na našich farmárov, predtým odmietnutých príslušnými orgánmi, opätovne preskúmať a vyjadrenia generálneho prokurátora : „Namiesto toho, aby štát drobných farmárov chránil, robil opak a likvidoval ich, Systém, ktorý je tam nastavený, je chorý, a to som ešte použil prijateľné slovo,", ani nepotrebuje komentár. Tým dochádza k čiastočnému plneniu jedného bodu programu Košickej výzvy.

Preto musíme konštatovať, že prevažná väčšina našich požiadaviek z Košickej výzvy nebola splnená.

Vzhľadom na skutočnosť že vláda odmieta pomoc slovenským farmárom ba dokonca ich „utláča“ v prospech „našich ľudí“, našli slovenský poľnohospodári nádej v európskej únií, ktorá prisľúbila po návšteve Bruselu farmármi zaslanie delegácie na čele s predsedníčkou výboru pre kontrolu rozpočtu Európskeho parlamentu Ingebrog GRÄßLE, ktorá vyjadrila ochotu vypočuť si priamo na mieste všetkých farmárov dokumentujúcich zneužívanie európskych dotácií v agrosektore. Úlohou monitorovacej misie, ktorá ma ročný mandát je preskúmavanie situácie na Slovensku, aj tej spojenej so zneužívaním agrodotácií.

Východiská

Je zrejmé, že náprava dlhoročných deformácií legislatívy v prospech veľkých a vplyvných, a aj deklarovaná právna ochrana nás je ochromená ich nedostačujúcou realizáciou v praxi, zrovnoprávnenia postavenia malých a stredných prvovýrobcov potravín (farmárov) s ostatnými, zvýšenie ich spoločenského statusu a významu pre celkovú ekonomiku nášho štátu, je dlhotrvajúci proces. Udalostí posledných mesiacov nám ukázali, že naša sila je v jednote a početnosti a nik nemôže ísť proti hodnotám a potrebám celej spoločnosti, ktoré i my reprezentujeme.

To, že zvýšenie podielu vyrobených domácich potravín aspoň na úroveň krajín V4 má veľké ekonomické pozitívne dopady pre našu ekonomiku i zvýšeniu zamestnanosti v desaťtisícových reláciách, je známe i zo štúdie Národnej banky Slovenska z 2012 a naša činnosť napomáha dosiahnutiu tohoto dlhodobého cieľa. Je treba povedať, že politici síce stále verbálne deklarujú podporu domácim výrobcom potravín, avšak štatistiky svedčia o dlhodobom úbytku pracovných miest v poľnohospodárstve a poklesu podielu domácich potravín v celkovej spotrebe potravín.

Avšak i za krátke naše pôsobenie sme nakumulovali dostatočný sociálny kapitál, a zistili, že nás spájajú spoločné hodnoty, presvedčenie a vieme sa motivovať na ich presadzovanie.

Naše zámery a základné ciele sme prezentovali zástupcom médií na tlačovej konferencii v Košiciach, dňa 16.11. 2018.

farma

Ťažiskové ciele nášho spolku

 1. Skvalitnenie podnikateľského prostredia v poľnohospodárstve
 2. Ochrana poľnohospodárskej a lesnej pôdy
 3. Zlepšenie postavenia vlastníkov pôdy a ich práv
 4. Zrovnoprávnenie postavenia malých farmárov pri prístupe k prenájmu či kúpe pôdy od SPF, v eurofondových výzvach a iných podnikateľských príležitostiach
 5. Základné aktivity nášho spolku
 6. Aktívna participácia pri tvorbe koncepčných materiálov v poľnohospodárstve
 7. Aktívna participácia pri príprave všeobecných záväzných právnych predpisov a opatrení v poľnohospodárstve
 8. Koordinácia postupov pri ochrane svojich členov pred zneužívaním ekonomickej sily či postavenia obchodnými partnermi či tretími stranami
 9. Poskytovanie aktuálnych informácií svojim členom včítane odpočtu aktivít nášho spolku vo vyššie vymenovaných oblastiach
 10. Poskytovanie informácií svojim členom ohľadom grantových, eurofondových, či iných príspevkových možnostiach, včítane iných obchodných príležitostí
 11. Zastupovanie svojich členov navonok smerom k MPRV, SPF, PPA, či iných verejných inštitúcii, i k obdobných organizáciám v zahraničí
 12. Prezentácia stanovísk spolku médiám, pri zaznamenaní ľubovoľnej aktivite , ktorá deformuje dosahovanie ťažiskových cieľov spolku a koordinácia účinného postupu spolku voči takejto aktivite

Štruktúra spolku

Valné zhromaždenie všetkých členov volí radu a revíznu komisiu s trojročným mandátom.

Rada je štatutárnym a výkonným orgánom nášho spolku. Je 11-členná, 3 členovia sa volia priamo na valnom zhromaždení, osobitne za západné, stredné i východné Slovensko. 8 si volia priamo členovia daného kraja, každý kraj má tak jedného zástupcu v rade.

Vízia spolku

Presadzovanie ťažiskových cieľov spolku

Byť neprehliadnuteľným partnerom všetkých inštitúcií, majúcich zodpovednosť a právomoci v ťažiskových cieľoch nášho spolku

Zabezpečiť taký komfort našich služieb naším členom, aby sa mohli koncentrovať na svoje podnikateľské aktivity.

Zatraktívniť naše poslanie i pre našich mladých nasledovateľov

farma